Bank Gruntów
Ekspansja i pozyskiwanie gruntów
Wspieramy Twoje inwestycje w osiąganiu celów biznesowych przy założonym poziomie rentowności.
Dowiedz się więcej
W czym możemy pomóc?
Budowa strategii ekspansji na rynku nieruchomości w Polsce i banku ziemi.
Zaplanowanie optymalnego sposobu pozyskiwania gruntów, w celu osiągnięcia celów biznesowych i pożądanych wyników wolumenowych oraz finansowych.
Wybór lokalizacji inwestycji na poziomie kraju, regionu i miasta, m.in. w kontekście:
popytu (mieszkania, mikroapartamenty),
skomunikowania (magazyny, hale produkcyjne),
ilość mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie (centra handlowe, biurowce, hotele),
zapobiegania ryzykom i spożytkowania szans.
Ustanowienie zasad współpracy z podmiotami rynku nieruchomości (architekci, prawnicy, projektanci branżowi, kosztorysanci, podmioty pośredniczące w procesie sprzedaży, rzeczoznawcy), które będą wspierać strategię ekspansji.
Wybór najodpowiedniejszych rodzajów i modeli transakcji zakupowych.
Marketing zakupu terenów inwestycyjnych
Opracowanie efektywnych metod konkurowania o grunty inwestycyjne.
Projekt i implementacja komunikacji marketingowej, skierowanej do podmiotów zaangażowanych w sprzedaż (osoby fizyczne, prawne, likwidatorzy, syndycy, komornicy, jednostki samorządowe).
Implementacja procesu pozyskiwania, analizy i nabycia gruntów
Zaplanowanie, opisanie, wdrożenie i optymalizacja przebiegu procesu zakupowego po stronie inwestora, z uwzględnieniem:
wariantów postępowania,
efektywności czasowej i jakościowej,
odpowiedzialności decyzyjnej,
transparentności i zasad complance management.
Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w analizę i zbycie gruntów
Przygotowywanie i modyfikacja umów: non-disclosure agreement (NDA), letter of intent (LoI), pośrednictwa w sprzedaży lub których przedmiotem jest zakup nieruchomości na zlecenie, wykonanie analiz chłonności lub innych prac studialnych, usług specjalistycznych lub inżynierskich i in.
Implementacja zasad współpracy z podmiotami rynku nieruchomości (architekci, prawnicy, projektanci branżowi, kosztorysanci, podmioty pośredniczące w procesie sprzedaży, rzeczoznawcy).
Budowanie relacji i wizerunku inwestora wśród podmiotów rynku nieruchomości.
Wyszukiwanie nieruchomości gruntowych do sprzedaży
Bezpośrednie poszukiwania wszelkiego rodzaju nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości budynkowych, terenów pod inwestycje typu greenfield, brownfield – wśród osób fizycznych, prawnych, likwidatorów, komorników, syndyków, podmiotów samorządu terytorialnego, architektów, spółek Skarbu Państwa, funduszy inwestycyjnych, deweloperów komercyjnych i mieszkaniowych.
Selektywne wyszukiwanie gruntów w oparciu o systemy SIP i GIS.
Komunikacja marketingowa chęci zakupu gruntów, skierowana do podmiotów zaangażowanych w sprzedaż nieruchomości (pośrednicy, rzeczoznawcy, likwidatorzy, syndycy, komornicy, jednostki samorządowe) oraz do właścicieli i użytkowników wieczystych (m.in. w oparciu o geolokalizację).
Średnio i długoterminowe działania zmierzające do spożytkowania wiedzy nt. zamierzeń samorządowych o charakterze planistycznym (np. budowa węzła drogowego, przystąpienie do uchwalenia planu zagospodarowania, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).
Zmiany przeznaczenia gruntów
Inicjowanie działań i aktywny udział:
w procesie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
w czynnościach zmierzających do zmiany przeznaczenia terenu (poprzez uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub zastosowanie specustawy deweloperskiej),
w negocjacjach i uzgodnieniach z jednostkami samorządu terytorialnego i jego organami stanowiącymi i uchwałodawczymi.
Analizy chłonności i inne prace studialne
Opracowania mające na celu ocenę:
lokalizacji planowanej inwestycji
uwarunkowań urbanistycznych i środowiskowych
dostępności komunikacyjnej
dostępności infrastruktury
zapotrzebowania mediów
ekonomicznej opłacalności inwestycji
lub analizę:
akustyczną
chłonności terenu
zanieczyszczeń
warunków posadowienia
skutków oddziaływania inwestycji na środowisko
celowości etapowania inwestycji
albo:
opracowanie założeń programowych, technologicznych i in.
sporządzenie wstępnych harmonogramów prac projektowych lub realizacyjnych.
Marketing produktów deweloperskich - budownictwo mieszkaniowe:
segmentacja oferty ze względu na standard i koszty budowy:
podstawowy/popularny
podwyższony
apartamentowy/premium
segmentacja oferty ze względu na klienta:
potrzeby własne versus inwestycja
mieszkania dla rodzin
mieszkania dla singli
mieszkania studentów
mieszkania dla pracowników korporacji
mieszkania dla seniorów
cohousing
wyważenie kontekstu biznesowego zw. z zyskiem i komfortu przyszłych mieszkańców:
struktura mieszkań i średni metraż lokali
wysokości sufitów i grubości ścian
stosunek PC do PUM
usytuowanie mieszkań względem stron świata
wielkość terenu biologicznie czynnego
rodzaje zieleni
miejsca postojowe, drogi i ścieżki
estetyka budynków i osiedla
dostępność lokali handlowo-usługowych
Negocjacje zakupu działek, przygotowywanie dokumentów zw. z nabyciem
Wybór najodpowiedniejszego modelu transakcji zakupowej.
Non-disclosure agreement (NDA), letter of intent (LoI), umowy przedwstępne, przyrzeczone, warunkowe, joint venture, zakupu na zlecenie, cesji praw i obowiązków.
Wyceny nieruchomości.
Optymalizacja zakupu gruntu pod kątem zgodności z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego i uzyskiwanie zgód KOWR na sprzedaż.
Analizy due diligence nieruchomości gruntowych i spółek
Oferujemy możliwość wykonania następujących audytów przedzakupowych gruntów (jak również podmiotów gospodarczych, będących przedmiotem zbycia, w majątku których znajdują się nieruchomości gruntowe):
techniczny
środowiskowy
wieczystoksięgowy
prawny
administracyjno-prawny
podatkowy i finansowy
ekonomiczny
Wykonanie: Apkeo